مشخصات بيمه گذار 
نام :   نام خانوادگی :   سن :         
    حق بيمه و سرمايه 
مدت بیمه نامه :    نحوه پرداخت :   
مبلغ هر قسط :    درصد رشد سالانه حق بیمه :
ضریب تغییر سرمایه :   درصد رشد سالانه سرمایه :
    پوشش هاي اضافي 
        برابر
             اندوخته اولیه :    
 
  * كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت بيمه رازي مي باشد *